Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 21. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Čeminac, načelnik Općine Čeminac, objavljuje

 

J A V N I N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac

 

 1. Prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

Predmet ponude:

 1. Poslovni prostor u ulici Matije Gupca 1 u Čemincu

 2. Poslovni prostor u Zagorskoj ulici 49 u Grabovcu

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godine, a po isteku istog vremena može se produžiti sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

 1. Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor pod a) je 800,00 kuna mjesečno, a za poslovni prostor pod b) je 1.200,00 kuna mjesečno.

 2. Poslovni prostori se daju u zakup pod posebnim uvjetima koji će biti sadržani u ugovoru , i to:

 1. Uvjeti vezani uz djelatnost – prostori se daju u zakup za obavljanje bilo koje djelatnosti osim trgovine, ugostiteljstva i slično.

 2. Uvjetima vezanim uz zapošljavanje – zakupoprimatelj je prilikom zapošljavanja djelatnika obvezan zaposliti osobe s područja Općine Čeminac.

 1. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj

 2. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Općine Čeminac, IBAN: HR 59 2340 0091 8064 0000 0 model HR 24, s pozivom na broj 7706-OIB uplatitelja.

 3. Ponuda, odnosno prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti cjelovita i sadržavati:

  • oznaku poslovnog prostora za koji se natječe (naziv objekta, adresa)

  • dokumentacija koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza

  • ime i prezime ponuditelja, dokaz o prebivalištu, OIB za fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnike; odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB za pravne osobe; e-mail i broj telefona radi kontakta;

  • presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika; - izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti

vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu - obrtnika);

  • izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu);

  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,

  • ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Čeminac;

  • detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;

  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, veći od oglašene u javnom natječaju

  • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, odnosno IBAN-a za povrat jamčevine (za fizičke i pravne osobe),

  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

Ovjeravanje dokumenata vrši se kod javnog bilježnika.

 1. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac preporučenom pošiljkom ili neposredno u ured općine. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 04. ožujka 2020 godine do 13,00 sati.

 2. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade Općine Čeminac, Matije Gupca 1, dana 04. ožujka 2020. godine s početkom u 13,30 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 1. Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Čeminac zbog neispunjenih dospjelih obveza,

  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

 2. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 3. Ponuditi koji je već u Zakupu poslovnog prostora ima prednost pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 4. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor, isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

 5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za poslovni prostor donosi na prijedlog Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi načelnik. Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana dostave. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 6. Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevima se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 7. Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, priložiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

 8. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

 9. Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve druge troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora (komunalnu naknadu, troškove električne energije, troškove vode, grijanja, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na dotični poslovni prostor).

 10. Općina Čeminac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu za pojedinu lokaciju.

 

                                                                                                                                                                                                             OPĆINA ČEMINAC

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-03/20-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-20-13

Čeminac, 10. veljače 2020. godine

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac na radno mjesto samostalni upravni referent,

 

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

na pisanu provjeru znanja

 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana

 

20. veljače 2020. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

 • koristiti se literaturom ili bilješkama

 • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

PODRUČJE TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 – pročišeni tekst, 85/10 i 05/14;

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19);

3. Statut Općine Čeminac (“Službeni glasnik” Općine Čeminac broj: 1/18, 2/18, 10/19).

4. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)

5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)

6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne

novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

7. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

8. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)

9. Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava Općine Čeminac 30. rujna 2019. godine ( web. stranica

Općine Čeminac tema: Javna nabava – jednostavna nabava)

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac na radno mjesto samostalni upravni referent, utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Ljiljana Bajčinovci,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 

 

 

Napomena:

Na pisano testiranje imaju pravo pristupiti svi kandidati kojima će obavijest o pravu pristupa na pisano testiranje biti poslana putem elekroničke pošte navedene u prijavi.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac

 

 

 

 

 

 

KLASA: 320-02/19-02/0032

UR.BROJ: 2100/05-04-20-42

Čeminac, 22. siječanj 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) te Javnog natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/19-02/0032, URBROJ: 2100/05-03-19-10, Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

pristiglih na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/19-02/0032, URBROJ: 2100/05-03-19-10, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Čeminac i službenim stranicama Općine Čeminac dana 06. prosinca 2019. godine.

 

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

dana 30. siječnja 2020. godine u 9:00 sati u Vijećnici Općine Čeminac

na adresi Matije Gupca 1, 31 325 Čeminac.

 

                                                                  

 Povjerenstvo za provođenje natječaja

za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Čeminac

       

 

 

Projekt Izgradnja kuće oproštaja u Grabovcu

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Projekt: Izgradnja kuće oproštaja u Grabovcu

Nositelj projekta: Općina Čeminac

Ukupna vrijednost projekta: 2.081.547,25 kn

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kn, dok je Općina Čeminac financirala u iznosu od 1.931.547,25 kn.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je unaprijediti standard života, prihvatljivost životnog prostora te dostupnost lokalne infrastrukture mještanima naselja Grabovac i dionika šire lokalne zajednice.

 

 

 

 

Očekivani rezultati:

Izgradnjom kuće oproštaja mještanima naselja Grabovac i široj lokalnoj zajednici omogućit će se dostojanstven ispraćaj pokojnika čime je poboljšana kvaliteta života mještana i kvaliteta životnog prostora.

 

Projektne aktivnosti:

 • Arhitetsko-građevinski –obrtnički radovi,

 • Elektrotehničke instalacije,

 • Strojarske instalacije – hidroinstalacije,

 • Termotehnički radovi i

 • Opremanje prostora

 

Krajnji korisnici:

Krajnji korisnici su stanovnici Općine Čeminac a prvenstveno mještani naselja Grabovac.

 

 

Razdoblje provedbe projekta je 1 godina: ožujak 2019 – ožujak 2020

 

 • Kontakt mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Kontakt za više informacija (031) 756-543

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Čeminac“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0019

UR.BROJ: 2100/05-04-19-6

Čeminac, 10. prosinca 2019. godine

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zidar– namještenik građevinske struke - 1 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0019, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 27. studenoga 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 28. studenog 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac poziva se kandidat:

 

1. Kristijan Murk

 

koji ispunjava formalne uvjete oglasa da pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u 17. prosinca 2019. godine sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

dan opcine

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik