REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

  

-SVIM DOBAVLJAČIMA-

 

   

Poštovani,

 

 

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/2018), u zakonske okvire Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi.

Zakonom se uvodi obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018., te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu (nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna).

Sukladno navedenom, obavještavamo sve dobavljače koji Općini Čeminac isporučuju robu, radove i/ili usluge, da za sve svoje isporuke počevši od 1. srpnja 2019. moraju izdavati isključivo elektroničke račune, u skladu s EU normom,  s obzirom da je nakon ovog datuma Općina Čeminac kao javni naručitelj obvezna račune zaprimati i plaćati isključivo u elektroničkom obliku (e-račun).

Svi računi koji nakon 1. srpnja 2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni.

Službena e-mail adresa za zaprimanje e-računa je: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

S poštovanjem,

 

Načelnik

Dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za

imenovanje pročelnika JUO

 

KLASA: 112-02/19-01/0004

UR.BROJ: 2100/05-04-19-8

Čeminac, 29. svibnja 2019. godine

 

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na pisanu provjeru znanja

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja i mogu pristupiti provjeri znanja su:

 

1. Ivana Viljevac iz Kozarca, Damira Furdija 61.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 06. lipnja 2019. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se literaturom ili bilješkama

  • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

  1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 – pročišeni tekst, 85/10 i 05/14;

  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17);

  3. Statut Općine Čeminac (“Službeni glasnik” Općine Čeminac broj: 1/18. i 2/18).

4. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)

5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)

6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18)

7. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16)

8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18).

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Predsjednica povjerenstva

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ljiljana Bajčinovci, v.r.

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 

 

PROGRAM PROSLAVE:

 

14.00 sati - polaganje vijenaca na spomen-obilježjima svim poginulim

mještanima Općine Čeminac u Domovinskom ratu u Grabovcu,

Novom Čemincu , Čemincu i Kozarcu

 

15.30 sati – nastup polaznika dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

 

16.00 - 18.30 sati

 

- fišijada i ocjenjivanje u organizaciji ŠRU 'Linjak' Čeminac,

ŠRU 'Štuka' Novi Čeminac i ŠRU 'Ribič' Grabovac

(centar Čeminca)

- prigodno kuhanje čobanca u organizacji LD 'Jarebica' Čeminac i

LD 'Sokol' Grabovac (centar Čeminca)

 

18.00 sati - zabavljat će Vas Tamburaški sastav 'Širok Šor' – Slavonski Brod

 

- besplatna konzumacija čobanca, za sve okupljene mještane i goste ,

koji se za ovu prigodu kuha u kotlu od 500 litara

 

- desertni kolači udruženja žena Općine Čeminac za sve posjetitelje

 

20.30 sati - besplatan koncert Lidije Bačić

22.30 sati - svečani vatromet

 

 

Dođite, proveselimo se i nastavimo ovu našu dobru tradiciju!

 

 

 

 

Narodne novine (15.5.2019)

 

Klasa:112-02/19-01/0004

Urbroj:2100/05-02-19-5

Čeminac, 13. svibnja 2019. godine

 

Načelnik Općine Čeminac objavljuje

 

 

DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA

 

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radon vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama broj 47/19 (10. svibnja 2019. godine), Klasa:112-02/19-01/0004, Urbroj:2100/05-02-19-2 od 6.V.2019. (2748)

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na posebne uvjete koje kandidat mora ispunjavati iza alineje 4

 

, dodaje se nova alineja 5. u kojoj stoji:

-  Sukladno odredbama članka 24. stavak 2. i 3. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14), ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje. 

 Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave ove dopune u Narodnim novinama.

U ostalom dijelu Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radon vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama broj 47/19 (10. svibnja 2019. godine) - ostaje nepromijenjen.

Dopuna javnog natječaja objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj web-stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Općinski načelnik

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODIJEL

 

 

 

KLASA: 112-06/19-01/0001
UR.BROJ: 2100/05-04/01-19-2
Čeminac, 29. travnja 2019. godine

 

 

Temeljem Programa „Rad i staž i prijevoz“- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ovlaštena osoba za obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac

 

 

 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac, u trajanju od 12 mjeseci, prima se:

 

1.Referent za opće i upravne poslove – 1 izvršitelj

 

Uvjeti za stručno osposobljavanje su:

SSS upravne ili druge odgovarajuće struke

 

Ciljana skupina su nezaposlene osobe sa završenim odgovarajućim obrazovanjem, sa zvanjem koje je zakonom utvrđeno kao uvijet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana i koje imaju do godinu dana evidentiranog radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale , bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Cilj raspisivanja javnog poziva je prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac u svrhu osposobljavanja za rad i stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08, 61/11 i 4/18).

Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prava i obveze osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Općine Čeminac bit će uređeni ugovorom.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

-životopis

-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja- preslika

-dokaz o hrvatskom državljanstvu- preslika domovnice

-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci.

 

 

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid orginalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, 31 325 Čeminac, s naznakom „ Javni poziv- stručno osposobljavanje“

 

 

                                                                                                        Ovlaštena osoba za obavljanje poslova pročelnice

                                                                                                       Ivana Viljevac bacc.admin.public.

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik