R EPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0018

UR.BROJ: 2100/05-04-19-18

Čeminac, 10. prosinca 2019. godine

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemepomoćni komunalni radnik - 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0018, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 27. studenoga 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 28. studenog 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Mario Rešetar

2. Hrvoje Kerovec

3. Tomislav Nova

4. Marinela Novak

5. Željka Sivrić – Mulalić

6. Marina Prugovečki

7. Katica Rogar

8. Đurić Ivan

9. Kristina Dragojlov

10. Slavko Meštrović

11. Tomislav Bajević

12. Miroslav Bosak

13. Ivana Feješ

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u 17. prosinca 2019. godine sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

Povjerenstva za provedbu oglasa

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Čeminac

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, na području katastarskih općina Čeminac, Kozarac i Grabovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđeno za zakup i  povrat.

 
I.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja  s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. i 2. ovog javnog natječaja.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, te se nalaze u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena te se nalaze u Prilogu 2. ovog javnog natječaja.

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

 

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

 

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

 

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

 

 

 

Cijeli tekst natječaja i popratna dokumentacija nalazi se u prilozima ove objave.

 

PRILOZI 

 

 

 

                     

 

 

 

 

POZIV MJEŠTANIMA OPĆINE ČEMINAC

 

 

 

 

 

Pozivaju se svi mještani Općine Čeminac da se,

 

paljenjem svijeća u znak sjećanja na žrtve Vukovara,

17. studenog 2019. godine pridruže obilježavanju

28. obljetnice stradanja Vukovara u Domovinskom ratu.

 

Podjela svijeća će biti 17. studenog 2019. godine u 16.30 sati na sljedećim lokacijama:

  • Čeminac: ispred Općine Čeminac

  • Grabovac: ispred Mjesnog odbora

  • Kozarac: ispred trgovine u centru Kozarca

  • Novi Čeminac: ispred Hrvatskog doma zajedništva

 

Zahvaljujem se svima onima koji će se pridružiti ovoj akciji, kojom se i naša Općina pridružuje obilježavanju sjećanja na vukovarsku žrtvu.

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne.medicine

 

R EPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 320-02/19-01/0005

UR.BROJ: 2100/05-02-19-6

Čeminac, 28. listopad 2019. godine

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Čeminac (′Službeni glasnik Općine Čeminac′ broj 1/2018), Općinski načelnik Općine Čeminac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čeminac

 

I.

PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Čeminac i to:

 

R.br.

k.o.

k.č.br.

namjena

početna zakupnina

površina (ha)

1.

ČEMINAC

519/18

oranica

5.242,00 kn

5,2420

2.

ČEMINAC

519/19

oranica

2.568,40 kn

2,5684

3.

ČEMINAC

519/24

oranica

603,30 kn

0,6033

4.

ČEMINAC

519/25

oranica

98,20 kn

0,0982

UKUPNO:

8,5119


II.

UVJETI NATJEČAJA

 

(1) Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Čeminac koje je predmet ovog natječaja daje se u zakup na rok od 5 (pet) godine.

(2) Zakup svih navedenih zemljišta može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Čeminac.

(3) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu.

(4) Jamčevina iznosi 10% od početne cijene zakupa, zaokružena na cijelu novčanu jedinicu i uplaćuje se na žiro – račun Općine Čeminac broj HR5923400091806400000, model HR24, poziv na broj 7706-OIB, uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – zakup općinskog zemljišta za k.č.br. ____”.

(5) Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

(6) Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Čeminac za k.č.br. ____ u k.o. Čeminac – NE OTVARATI!“.

(7) Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Čeminac i internetskoj stranici Općine Čeminac.

(8) Ponuda obvezno mora sadržavati:

a) ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe,

b) presliku osobne iskaznice, za obrtnike i presliku obrtnice, za pravne osobe i presliku izvoda iz sudskog registra,

c) presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

d) katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,

e) brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene godišnje zakupnine, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja,

f) potvrdu Općine Čeminac da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Čeminac ni po kojoj osnovi,

g) presliku dokaza o uplati jamčevine,

h) broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čeminac.

(9) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete neće se razmotriti.

(10) Otvaranje ponuda nije javno.

(11) Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku radi donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

(12) Općina Čeminac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu od zaprimljenih ponuda.

 

III.

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

(1) Jedan ponuditelj se može natjecati za sve katastarske čestice, ali ponudu mora podnijeti za svako zemljište posebno.

(2) Jedinična zakupnina poljoprivrednog zemljišta na području Općine Čeminac određena je u visini od 1.000,00 kuna po hektaru za oranice u k.o. Čeminac.


(2) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satu primitka ponude navedenom na prijemnom štambilju.

(3) O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

(4) Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema ta će k.č.br. biti uključena u sljedeći natječaj.


IV.

UVJETI UGOVORA O ZAKUPU

(1) Ugovor o zakupu sklapa se na 5 (pet) godina, s time da zakup svih navedenih zemljišta može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Čeminac.

(2) Poljoprivredno zemljište se daje u zakup radi sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, uz uvjet da se na istom ne smiju podizati trajni nasadi već se može koristiti za jednogodišnje ratarske kulture.

(3) Zemljište u zakupu ne može se dati u podzakup niti koristiti protivno njegovoj namjeni. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena promjena namjene, gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.

(4) Općina Čeminac će jednostrano raskinuti ugovor u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja, a prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade, te zemljište preda u posjed općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

(5) Rokovi u kojem zakupnik treba izaći iz posjeda utvrdit će se Ugovorom o zakupu.


V.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

(1) Općina Čeminac zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.


OPĆINSKI NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik