Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila KLASA:406-01/19-01/0021, URBROJ:2100/05-03/19-1 od 05. listopada 2019. godine, načelnik Općine Čeminac objavljuje ponovljeni

O G L A S

o prodaji rabljenog službenog vozila – Renault Laguna

 

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Općine Čeminac.

 

2. Podaci o vozilu

Vrsta vozila: osobni automobil marke Renault, tip vozila Laguna, model vozila: 1.9 DCI,

broj šasije:VF1BGCGB634026224, godina proizvodnje 2005., oblik karoserije: zatvoreni, vrsta motora: Diesel, snaga motora 88 kW, 460 000 km, registrirano.

 

3. Početna cijena

Zbog potrebe pristupanja ponovljenoj prodaji rabljenog službenog vozila Općine Čeminac umanjuje se prodajna cijena za 10% vrijednosti iz oglasa o prodaji.

Početna prodajna cijena iznosi 10.800,00 kuna (desettisućaosamstotinakuna).

 

3. Pregled vozila

Za sve informacije i najavu pregleda vozila zainteresirani se mogu obratiti, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, na telefon 031/304 319.

 

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

4. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na na broj računa Općine Čeminac, IBAN HR: 59 2340 0091 8064 0000 0, model: HR24, poziv na broj: 7757-OIB ponuditelja, Opis plaćanja: Jamčevina za automobil.

Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke općinskog načelnika.

 

Odabrani ponuditelj dužan je utvrđenu cijenu uplatiti na broj računa Općine Čeminac, IBAN HR: 59 2340 0091 8064 0000 0, model: HR24, poziv na broj: 7757-OIB ponuditelja, svrha uplate: za kupovinu rabljenog službenog vozila, najkasnije u roku 8 dana od primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, nakon čega će, uz predočenje dokaza o uplati, općinski načelnik s njim sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Ukoliko izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a predmet prodaje ponuditi će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

5. Sadržaj ponude

Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i

broj za kontakt;

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za

pravne osobe;

- ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene iz Oglasa,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

6. Rok za dostavu i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila“, putem pošte ili neposrednom predajom pisarnici:

Općina Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, 31325 Čeminac.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave Oglasa.

 

Nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ponuditelja.

 

8. Ostalo

Oglas se objavljuje na web stranici Općine Čeminac.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.

 

 

KLASA:406-01/19-01/0021

URBROJ: 2100/05-02-20-3

Čeminac, 29. srpnja 2020. godine

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine


 

 

 Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik