REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Čeminac, 30. prosinca 2020. godine

 

 

 

 

Poštovani sumještani,

 

Slobodan sam zamoliti i pozvati Vas za sudjelovanje u prikupljanju humanitarne pomoći stradalima u razornom potresu koji je pogodio područje sisačko-moslavačke županije: Petrinje, Gline i Siska.

Za prikupljanje i dostavljanje humanitarne pomoći građanima Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom sve donatore upućujemo kako humanitarnu pomoć u obliku prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština i slično mogu dostaviti u prostorije

 

Vatrogasne zajednice Općine Čeminac u Čemincu, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

 

Svaka donacija biti će evidentirana na način tko je što donirao, organizirana dostava humanitarne pomoći i potvrda o tome tko je donaciju primio.

Stoga Vas pozivamo da u skladu s Vašim mogućnostima donirate :

 

Brašno

tip 550 glatko

Ulje

Biljno ili suncokretovo

Riža

 

Šećer

 

Sol

Kuhinjska sitna

Tjestenina

Makaroni ili špageti

Juha

Vrećica

Riblja

Konzerva

Mesna

Konzerva

Slatki namaz

Marmelada, čokoladni i sl.

Mlijeko

Trajno

Kruh

Dvopek, Toast i sl.

Voda

 

Voće

Suho voće

Orašasti plodovi

Orah, badem, lješnjak i sl.

Sapun

Za ruke

Šampon

Za kosu

Pasta

Za zube

Četkica

Za zube

Brijač

Jednokratni

Maramice

Suhe

Maramice

Vlažne

Toaletni Papir

U rolama

Higijenski ulošci

 

Štapići za čišćenje uha

Dječji

 

Medicinska maska

Zaštitno odijelo

Rukavice

Naočale ili štitnik za oči

Pregača

Alkoholni dezinficijens za ruke (antiseptik, antibakterijski)

Maramice na bazi alkohola

Sredstvo za dezinfekciju prostora

Deke

Posteljina

Odjeća i obuća

 

 

 

 

Osim toga Općina Čeminac će donirati i iznos od 100.000,00 kuna, koji je donacija svih nas.

Svojim doprinosom pokažimo da imamo osjećaja i srca za one kojima je pomoć potrebna i da smo spremni odazvati se kada je najpotrebnije.

 

 

S poštovanjem,

 

Općinski načelnik

 

Dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

REPUBLIKA HRVATSKA

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-05/20-01/000168 URBROJ: 2158/1-01-16/6-20-0008

Beli Manastir, 20.10.2020.

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša , na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor OPĆINA ČEMINAC, HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1, OIB 94724152559 po opunomoćeniku BRUNO RECHNER, HR- 31000 Osijek, GORNJODRAVSKA OBALA 90B, OIB 11568823080, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

– izgrađenu građevinu komunalno-servisne namjene, 2.b skupine -kuća oproštaja

(mrtvačnica)

na postojećoj građevnoj čestici 395 k.o. Grabovac (Grabovac, Z. Kovača), za koju je izdan izvršan akt za građenje građevine i to:

– Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000153, URBROJ: 2158/1-01-16-

01/17-18-0008, od 25.04.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo osječko-baranjske županije, Ispostava Beli Manastir, pravomoćna dana 21.05.2018. godine.

 

 

OBRAZLOŽENJE

Investitor OPĆINA ČEMINAC, HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1, OIB 94724152559po

opunomoćenikuBRUNORECHNER,HR-31000Osijek,GORNJODRAVSKAOBALA90B,OIB

11568823080, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.09.2020. godine izdavanje uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu priliježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno

kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj115/16.).

 

 

UPUTA O PRAVNOMLIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Željko Kajtar, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava(https://dozvola.mgipu.hr),

    • OPĆINAČEMINAC

HR-31325 Čeminac, Matije Gupca1

    • BRUNO RECHNER -opunomoćenik

HR-31000 Osijek, GORNJODRAVSKA OBALA 90B

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava(https://dozvola.mgipu.hr)

    • PUK Osijek, Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava55

  • ispis elektroničke isprave u spispredmeta

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik