Na temelju članka 2. i 31. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja u vlasništvu Općine Čeminac KLASA: 406-01/19-01/0024, URBROJ: 2100/05-03-19-1 od 08. studenoga 2019. godine, načelnik Općine Čeminac objavljuje

 

O G L A S

o prodaji rabljenog teretnog vozila – FAP

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Općine Čeminac.

 

2. Podaci o vozilu

Vrsta vozila: teretno vozilo marke FAP, broj šasije:102875, godina proizvodnje 1986., oblik karoserije: otvoreni sa samoistovarivačem, vrsta motora: Diesel, snaga motora 155 kW, 278044 km, zadnja registracija do 26.06.2020. godine .

 

Početna prodajna cijena teretnog vozila marke FAP iznosi 15.000,00 kuna (petnaest tisuća kuna).

 

3. Pregled vozila

 

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani se mogu obratiti, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, kontakt osobi:

JOSIP CRNČAN , mobilni telefon 091/206 00 37.

 

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

4. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

 

5. Sadržaj ponude

Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i

broj za kontakt;

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za

pravne osobe;

- ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene iz Oglasa.

 

6. Rok za dostavu i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju rabljenog teretnog vozila - FAP“, putem pošte ili neposrednom predajom pisarnici:

Općina Čeminac, Hrvatskih branitelja 4, 31325 Čeminac.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave Oglasa.

 

Nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ponuditelja.

 

8. Ostalo

Oglas se objavljuje na web stranici Općine Čeminac.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj oglas i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.

 

KLASA: 406-01/20-01/0006

URBROJ: 2100/05-02-20-1

Čeminac, 06. srpnja 2020. godine

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine, v.r.

 

 

 

 

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik