REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za

imenovanje pročelnika JUO

 

KLASA: 112-02/19-01/0004

UR.BROJ: 2100/05-04-19-8

Čeminac, 29. svibnja 2019. godine

 

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na pisanu provjeru znanja

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja i mogu pristupiti provjeri znanja su:

 

1. Ivana Viljevac iz Kozarca, Damira Furdija 61.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 06. lipnja 2019. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se literaturom ili bilješkama

  • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

  1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 – pročišeni tekst, 85/10 i 05/14;

  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17);

  3. Statut Općine Čeminac (“Službeni glasnik” Općine Čeminac broj: 1/18. i 2/18).

4. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)

5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)

6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18)

7. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16)

8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18).

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Predsjednica povjerenstva

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ljiljana Bajčinovci, v.r.

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje


Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


             NAČELNIK OPĆINE

    

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik