Na poveznici http://www.ceminac.hr/natjecaji-za-zaposljavanje/ objavljeni su sljedeći dokumenti javnog natječaja za prijam u službu na radno mjestoViši stručni suradnik – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca:

Podaci vezani za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto:Viši stručni suradnik- poljoprivredni redar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Obrazac Izjave o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Privola – u svrhu provedbe javnog natječaja za prijem u službu u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo Općine Čeminac na radno mjesto viši stručni suradnik-poljoprivredni redar.

Poštovani mještani Općine Čeminac,

polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na svim spomen obilježjima poginulim braniteljima i kod centralnog križa na mjesnim grobljima na području Općine Čeminac, zamjenica načelnika gospođa Anuša Rešetar i predsjednik Općinskog vijeća Mario Kralj sa suradnicima i djelatnicima Općine Čeminac, 1. studenog 2018. godine obilježili su blagdan Svih svetih. Obilježavanjem blagdana Svih svetih, prisjetili smo se svih naših branitelja, poginulih sumještana i civila stradalih u Domovinskom ratu. Njihova je žrtva utkana u temelje Republike Hrvatske i naše općine te ih se na ovaj način prisjećamo s posebnim poštovanjem. Neka im je vječna slava i hvala!

S poštovanjem,

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

 

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

dana 26. listopada 2018. godine za sedmero je naših sumještana, korisnika zajamčene minimalne naknade, isplaćena naknada za ogrjev u iznosu od 950,00 kuna po osobi, odnosno u ukupnom iznosu od 6.650,00 kuna. Na ovaj način te uz redovnu podjelu drva za ogrjev, Općina Čeminac danas čini sve što je u mogućnosti kako bi svi naši sumještani primili pomoć potrebnu za omogućavanje grijanja.

Također, istog smo dana u prostorijama Općine Čeminac imali čast pozdraviti mladi bračni par, naše sumještane, čestitati im i uručiti novčanu potporu u iznosu od 10.000,00 kuna. Od početka 2018. godine isplaćeno je 9 novčanih potpora za mlade bračne parove, u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna. Kao načelniku Općine Čeminac i Vašem sumještaninu, uvijek mi je drago podijeliti s Vama vijesti o mladim ljudima koji su donijeli važnu životnu odluku o sklapanju braka te koji su pritom ostali u našoj općini. Oni su prepoznali važnost sudjelovanja u razvoju naše lokalne zajednice te osobama koje danas vode Općinu Čeminac dali podršku za provođenje programa snaženja naše općine – na opće dobro svih njenih mještana.

S poštovanjem,

 

Vaš načelnik

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo izvijestiti Vas kako je 29. listopada 2018. godine Osječko - baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo izdalo Uporabnu dozvolu kojom se dozvoljava uporaba Društvenog centra u Čemincu. Uporabna dozvola je dokument koji predstavlja konačnu potvrdu ispunjenja svih procesa nužnih da se do nje dođe. Tu prvenstveno mislim na Odluku Općinskog vijeća Općine Čeminac o gradnji, koja je donesena zahvaljujući vijećnicima HDZ-a; idejnom rješenju gospodina Predraga Rechnera, dipl.ing.arh.; perfektno provedenoj javnoj nabavi prilikom koje nije bilo nikakvih pritužbi, izuzetnoj angažiranosti HBOR-a koji je u kratkom roku snimio financijski i investicijski potencijal Općine Čeminac te uz iznimnu kamatnu stopu od 2,5% odobrio kreditiranje investicijskog projekta izgradnje Društvenog centra u Čemincu; kao i zahvaljujući izvođaču radova koji je posao obavljao sukladno ugovoru. Dakle, izgradnja Društvenog centra je dokaz da je moguće izvršiti sve postupke sukladno zakonu te da je moguće da se ugovor ispoštuje sukladno terminima predviđenim za izgradnju, a u ovom našem slučaju cjelokupni je proces završen zaključno s izdanom uporabnom dozvolom i prije isteka ugovora o financiranju, koji je bio 31. listopada 2018. godine.

Prema Zakonu o javnoj nabavi, 16. studenog 2016. godine objavom poziva na nadmetanje započeo je otvoreni postupak javne nabave EMV:1/2016, za izvođenje radova izgradnje Društvenog centra u Čemincu. Dostavljeno je šest ponuda, čiji je pregled i ocjena obavljena 12. prosinca 2016. godine. Na osnovi kriterija utvrđenih u pozivu za nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje, za izvođača radova je odabran ponuditelj Zuber d.o.o., kojeg zastupa gospodin Dalibor Mihaljević, dipl.ing.građ. te je dana 11. veljače 2017. godine s izvođačem radova potpisan Ugovor za izgradnju Društvenog centra u Čemincu.

Ugovorena je cijena radova u ukupnom iznosu od 9.230.392,61 kn, s predviđenim završetkom radova 15. listopada 2018. godine. Tijekom postupka javne nabave nije bilo primjedbi niti je uložena žalba, a razlog tome je kvalitetna i temeljita priprema cjelokupne dokumentacije za nadmetanje te postupanje u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Nakon potpisivanja ugovora, započeli su pripremni radovi koji su uključivali uklanjanje ruševne kuće na adresi Matije Gupca 3, u Čemincu te uklanjanje zgrade starog čeminačkog Doma kulture.

Dana 8. ožujka 2017. godine svečano je položen temeljni kamen za izgradnju Društvenog centra Općine Čeminac. 

Sve radove na izgradnji Društvenog centra, izvođač radova tvrtka Zuber d.o.o. obavio je u skladu s aktom o građenju, poštujući sve zahtjeve za građevinu i sve lokacijske uvjete te prateći dinamički plan izvođenja radova. Kvalitetan i stručan nadzor izgradnje pratila je tvrtka Rechner d.o.o., odnosno glavni nadzorni inženjer, gospodin Predrag Rechner, dipl.ing.arh. U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer građenje je nadzirao svojom prisutnošću na gradilištu; poznavanjem projekta i tehničkog rješenja građevine te tehnološkog načina kojim izvođač izvodi pojedine radove; poznavanjem Zakona o gradnji i posebnih propisa primjenjivih na građevinu; poznavanjem pravila struke primjenjivih na građevinu te provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu.

Gospodin Predrag Rechner, dipl.ing.arh. je Općini Čeminac redovno dostavljao izvješća o provedenom stručnom nadzoru, kojima su opisani svi realizirani troškovnički radovi i svi realizirani naknadni vantroškovnički radovi.

Sredstva za izvedene radove, Općina Čeminac je osigurala odobrenim kreditom HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9 – HBOR i u Proračunu Općine Čeminac. HBOR je Općini Čeminac za izgradnju Društvenog centra odobrio kredit u iznosu  od 9.500.000,00 kuna, s krajnjim korištenjem kredita do 31.10.2018. godine koji ujedno predstavlja i krajnji rok završetka investicije. Financijski nadzor namjenskog korištenja sredstava obavljao je gospodin Nenad Vidman. Odobrenim kreditom predviđeno je plaćanje računa izvođaču radova koji sadrže realizirane troškovničke radove, o čemu je gospodin Nenad Vidman vodio brigu.

Izgradnja Društvenog centra u Čemincu dovršena je u ugovorenom roku, a prema Završnom izvješću glavnog nadzornog inženjera, građevina je izgrađena u skladu sa svim aktima, propisima i uvjetima koji se na istu primjenjuju. Na temelju podnesenog zahtjeva koji je Općina Čeminac uputila nadležnom tijelu za izdavanje uporabne dozvole, dana 19. listopada 2018. godine obavljen je tehnički pregled izgrađenog Društvenog centra u Čemincu o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građevinu, svih lokacijskih uvjeta te drugih uvjeta određenih aktom za građenje.

gradnju i financiranje pa sve do završetka izgradnje Društvenog centra koja je realizirana unutar roka ugovorenog s izvođačem radova tvrtkom Zuber d.o.o. te koja je u svom financijskom smislu dovršena prije roka ugovorenog s HBOR-om. Projekt izgradnje Društvenog centra u Čemincu u skladu je sa Strategijom razvoja Općine Čeminac 2017. - 2020., dokumenta koji predstavlja vodič i okvir u procesu razvoja Općine Čeminac.

 

Sve ovo ističem s posebnim ponosom i zadovoljstvom, kao i sa zahvalnošću prema svima koji su u ovom procesu sudjelovali:

  • svim HDZ-ovim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Čeminac;
  • gospođi Ružici Radovanović na perfektno provedenom postupku javne nabave;
  • djelatnicama Općine Čeminac Ivani Viljevac, bacc.admin.publ. i Ardiani Vrtarić, mag.math. koje su s neviđenom lakoćom pratile cjelokupnu korespodenciju između HBOR-a, nadzora i izvođača radova;
  • svim djelatnicima Općine Čeminac koji su obavljali sve pomoćne radove potrebne za izvršavanje projekta;
  • gospodinu Predragu Rechneru, dipl.ing.arh. koji zastupa tvrtku Rechner d.o.o. za kvalitetno izrađeni glavni projekt na temelju kojeg je ishodovana građevinska dozvola te za stručni nadzor gradnje koji je rezultirao građevinom izgrađenom u skladu sa svim aktima, propisima i uvjetima koji se na istu primjenjuju;
  • gospodinu Daliboru Mihaljeviću, dipl.ing.građ. koji zastupa tvrtku Zuber d.o.o. za besprijekorno izvedene radove;
  • gospodinu Nenadu Vidmanu, osobi za provođenje financijskog nadzora ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak za vrlo pedantno izvještavanje o financijskom efektu izvršenih radova te financijskom poštivanju ugovornih odnosa;
  • gospođi Biserki Butorac Martinolić iz HBOR-a, koja nam je uvijek bila na raspolaganju te svojim savjetima pomogla u realizaciji ovog izuzetno zahtjevnog i složenog projekta

te svim ostalim sudionicima koji su svojim radom, znanjem i iskustvom omogućili izgradnju Društvenog centra u Čemincu, od 8. ožujka 2017. godine kada je položen temeljni kamen pa do 29. listopada 2018. godine kada je izdana uporabna dozvola.

Posebno se zahvaljujem svima Vama, poštovani sumještani, jer ste izabrali ljude koji će raditi u Vašem interesu. Jedan od tih interesa je i izgradnja infrastrukturnih objekata koji će koristiti i nekoliko generacija poslije nas. Dali ste nam svoje povjerenje i podršku da poduzmemo sve korake koji su potrebni kako bi ova građevina danas krasila centar naše općine, kao i samo mjesto Čeminac te služila svima nama. Uporabna dozvola dokaz je da smo to povjerenje i podršku opravdali. Stoga se, kao Vaš načelnik, najviše ponosim time što u našoj općini žive ljudi koji znaju prepoznati znanje i sposobnost, koji znaju prepoznati predanost ljudi koji danas vode Općinu Čeminac prema njenom kontinuiranom i održivom razvoju naše općine.

 

S poštovanjem,                                                                                                 

 

Vaš načelnik,

Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

 

Sukladno članku 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), Općina Čeminac objavljuje:

POZIV NA JAVNI UVID

„ u ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac“

Pozivaju se zainteresirane osobe na Javni uvid u ispravljeni Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti od 30. listopada 2018. do 13. studenoga 2018. godine radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Čeminac u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općine Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, zaključno sa 13. studenoga 2018. godine u 14,00 sati.

 

Priloženi dokumenti:

 

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

sportski teren nogometnog igrališta u Kozarcu pripremljen je za sjetvu travnjaka. Za kvalitetan rast trave, na teren je pomoću općinskih strojeva doveženo humusno tlo koje su potom naše sumještanke, djelatnice Općine Čeminac, izravnale. Ovakva kvalitetna i temeljita priprema tla za sjetvu nogometnog travnjaka važna je za njegovu funkcionalnost, obzirom da nogometni travnjaci moraju biti otporni na opterećenje i sposobni za brzo regeneriranje.

S ciljem očuvanja okoliša ugodnog za svakodnevni život te s ciljem kontinuiranog razvoja sporta u našoj općini i zdravih navika svih naših sumještana koji se ovom aktivnošću bave, Općina Čeminac danas vodi računa o kvaliteti i funkcionalnosti svih svojih sportskih terena.

 

S poštovanjem,

 

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

Poštovani mještani Općine Čeminac,

kako bi kvaliteta održavanja općinske komunalne infrastrukture i općinske javne površine bila unaprijeđena, tvrtka Komunalno Općine Čeminac d.o.o. je nabavila nove strojeve.

Komunalne djelatnosti osiguravaju građenje i održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti te omogućavaju neometani svakodnevni život i rad, a na području naše općine obavljaju je naši sumještani, djelatnici Općine Čeminac. Novi strojevi će stoga biti korišteni za održavanje svih naših javnih površina, odnosno svih naših prometnica, zelenih površina, groblja i svih drugih poslova koji se ukažu na prostoru naše općine.

Redovnim uređivanjem svih naselja Općine Čeminac, naša općina svakim danom postaje sve ugodnije mjesto za život, na opće dobro svih njenih mještana. 

 

 

S poštovanjem,

 

Vaš načelnik

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

 

 

 

 

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>