REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 351-04/23-01/0003

URBROJ: 2158-11-02-23-1

Čeminac, 23. listopada 2023. godine

 

Na temelju članka 68. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac 2/21), načelnik Općine Čeminac dana 23. listopada 2023. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

 

Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je podjela 200 komada kompostera zapremine 350 litara za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Nabava kompostera sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80%, dok je Općina Čeminac osigurala preostala sredstva.

 

Komposteri su crne boje, izrađeni od polietilena visoke gustoće (HDPE), opremljeni s dvojim bočnim vratašcima za vađenje komposta sa strane i otvorima za provjetravanje, bez, donje stranice – dna zbog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama i crva. Visina kompostera iznosi 74 cm, baza je dimenzija 81x81 cm, a težina 11 kg. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata i pogodni su za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta.

 

Cilj Poziva je osiguravanje komunalne opreme korisnicima javne usluge na području Općine Čeminac kako bi se smanjila količina komunalnog otpada.

 

II. OPĆI UVJETI

 

Pravo na dodjelu kompostera ima fizička osoba koja podnese cjelovito popunjen zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:

 1. ima prebivalište na području Općine Čeminac,

 2. obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta,

 3. korisnik je javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Čeminac,

 4. nema dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Općini Čeminac,

 5. raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta.

 

Provjeru dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja će obaviti Općina Čeminac prilikom obrade zahtjeva.

 

Fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

 

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI

 

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:

 1. na e – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Prijava na Javni poziv“,

 2. preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu Općine Čeminac, Matije Gupca 1, 31325 Čeminac, s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“,

 3. osobno u Općini Čeminac, u prostorijama Društvenog centra „Dr. Franjo Tuđman“, Čeminac, Hrvatskih branitelja 4.

 

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom Poziva 30. listopada 2023. godine, a završava objavom Obavijesti o zatvaranju Poziva na mrežnim stranicama Općine Čeminac (www.ceminac.hr), najkasnije u roku od 30 dana od objave Poziva.

 

Poziv se zatvara kada bude iscrpljen raspoloživi broj kompostera.

 

Prijava na Poziv mora sadržavati sljedeće:

 1. cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera,

 2. presliku osobne iskaznice (obostrano)

 

IV. OBRADA ZAHTJEVA I PODJELA KOMPOSTERA

 

Odluka o rezultatima Poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Čeminac i oglasnoj ploči Općine Čeminac.

 

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, odnosno vremenu podnošenja zahtjeva, dok se ne podijele svi raspoloživi komposteri.

 

Prihvatljivi prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Poziva naknadno će biti obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu preuzimanja kompostera.

 

Prilikom preuzimanja kompostera potrebno je predočiti na uvid osobnu iskaznicu i potpisati zapisnik o primopredaji.

 

V. UVJETI KORIŠTENJA

 

Podnositelji zahtjeva kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

 1. koristiti komposter u svrhu provođenja kompostiranja,

 2. koristiti komposter na okućnici objekta za koji je izdana Odluka o dodjeli kompostera.

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Općina Čeminac kao tijelo javne vlasti, obvezna je radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama ili javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva, podnošenjem zahtjeva za dodjelu kompostera, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu Općini Čeminac da obrađuje i koristi osobne podatke navedene u zahtjevu, isključivo u svrhu dodjele kompostera za kućno kompostiranje te da se Odluka o dodjeli kompostera, koja sadrži osobne podatke, objavi na službenoj internet stranici Općine Čeminac i oglasnoj ploči Općine Čeminac.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Rešetar v.r.

 

 

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik