J A V N I P O Z I V

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA U JAVNIM RADOVIMA NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC U 2023. GODINI

 

Poštovani,

 

Općina Čeminac je 25. travnja 2023. godine na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanja objavila oglas za zapošljavanje na radnom mjestu ¸

 

KOMUNALNI DJELATNIK

2 osobe na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca

 

Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Čeminac u 2023. godini

Programom javnih radova iz Mjere „Javni rad“, obuhvatiti će se projekti iz područja socijalne skrbi, zaštite i očuvanja okoliša, komunalnih radova i uključivanje osoba s invaliditetom.

Trajanje programa: 3 mjeseca.

Broj radnika: 2

Vrste zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnos na određeno vrijeme – 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Čeminac

Opis poslova:

Radovi na održavanju čistoće javnih prostora, radovi na održavanju zelenih površina, grabljanje travnjaka od lišća, ručno skupljanje otpadaka, šiblja, smeća i drugog otpada, pražnjenje spremnika za otpad i koševa u parku, uređenje okoliša i površina oko dječjih igrališta, čišćenje lokaliteta groblja, radovi na vrtlarskim poslovima (sadnja cvijeća i drveća, ručno plijevljenje), održavanje okoliša javnih zgrada, društvenih domova, javnih parkirališta i ostalim javnim površinama, uklanjanje zakorovljenosti i niskog raslinja sa javnih površina i saniranje divljih odlagališta otpada.

Razina obrazovanja:

 • osnovna škola niži razredi

 • završena osnovna škola

 • srednja škola

Opći uvjeti:

 • punoljetnost

 • hrvatsko državljanstvo

 • zdravstvena sposobnost za navedeno radno mjesto

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe iz 1. ciljane skupine utvrđene prema kriterijima Zavoda za zapošljavanje, s prebivalištem na području Općine Čeminac.

 1. Ciljana skupina:

 

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 • Roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

 

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),

 • presliku osobne iskaznice,

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

 • ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 1. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Pozivu.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Pozivu.

 

Javni poziv će bit objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Čeminac, www.ceminac.hr.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj, dužne su dostaviti svoju prijavu u navedenom roku objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

OPĆINA ČEMINAC,

MATIJE GUPCA 1, 31325 ČEMINAC,

putem pošte ili osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom:

 

za prijam u službu na radno mjesto pomoćni komunalni radnik u javnim radovima – ne otvaraj.

 

 

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik