REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 406-07/22-01/0005

URBROJ: 2158-11-02-22-01

Čeminac, 19. travnja 2022. godine

 

Temeljem članka 55. Statuta Općine Čeminac ('Službeni glasnik Općine Čeminac' broj 2/2021), Općinski načelnik Općine Čeminac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čeminac

 

I.

PREDMET NATJEČAJA

 

(1) Daju se u prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čeminac i to:

Rb.

k.o.

k.č.br.

Namjena

Početna cijena

Površina (m2)

 

ČEMINAC

939

rupa za iskop

20.713,80 kn

10902

 

ČEMINAC

12

oranica

7.744,40 kn

2038

 

ČEMINAC

15

oranica

8.219,40 kn

2163

 

ČEMINAC

208/7

šuma

8.208,00 kn

2160

 

ČEMINAC

560/11

ostalo zemljište

1.710,00 kn

90

 

ČEMINAC

882

oranica Novi Čeminac

5.118,60 kn

1347

 

ČEMINAC

909

oranica Novi Čeminac

11.027,60 kn

2902

 

ČEMINAC

926

oranica Novi Čeminac

5.244,00 kn

1380

 

ČEMINAC

929

oranica Novi Čeminac

4.332,95 kn

1129

 

ČEMINAC

935

oranica Novi Čeminac

4.886,80kn

1286

 

KOZARAC

432

oranica

1.527,60 kn

402

 

GRABOVAC

217/1

neplodno materijalna graba

8.774,20 kn

2309

 

GRABOVAC

64

zgrada i dvorište

23.750,00 kn

790

 

GRABOVAC

65

zgrada i dvorište

23.750,00 kn

810

 

GRABOVAC

324

kuća, dvor i oranica u Čeminačkoj 9

14.022,00 kn

738

 

ČEMINAC

519/21

cesta okrugla poljana

363.220,00 kn

16510

 

ČEMINAC

519/22

cesta okrugla poljana

355.344,00 kn

16152

 

ČEMINAC

633

voćnjak volovski izvor

131.624,91 kn

15651

 

II.

UVJETI NATJEČAJA

(1) Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina u vlasništvu Općine Čeminac za k.č.br._____ u k.o. _______ - NE OTVARATI!“.

 

(2) Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene, zaokružena na cijelu novčanu jedinicu i uplaćuje se na žiro-račun Općine Čeminac broj HR 23 5923400091806400000, model HR 24, poziv na broj 7757 – OIB uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – kupovina općinskog zemljišta za k.č.br._____ u k.o. ___”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja. U slučaju odustanka, jamčevina se ne vraća.

 

(3) Ponuda obvezno mora sadržavati:

a) ime, prezime, adresu i OIB ponuditelja,

b) presliku osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra ili obrtnice ili upisnika OPG-a za pravne osobe,

c) katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,

d) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,

e) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Čeminac ni po kojoj osnovi i

f) potvrdu Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema državnom proračunu RH.

 

(4) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete neće se razmatrati.

 

(5) Javno otvaranje ponuda održat će se 02. svibnja 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Čeminac.

 

III.

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je - najviša ponuđena cijena.

 

(2) Prvenstveno pravo kupovine imaju osobe koje su sudjelovale u natječaju:

1. koje su s područja Općine Čeminac;

2. čija se nekretnina naslanja na nekretninu koja je predmet prodaje i

3. koje su s Općinom Čeminac imaju sklopljen Ugovor o zakupu za poljoprivredno zemljište za čiju je kupovinu namjera izražena.

(3) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupovine prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete.

 

(4) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrdu da nema dugovanja po osnovi zakupa)

 

(5) Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog nadmetanja s Općinom Čeminac sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

 

(6) O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

IV.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

(1) Općina Čeminac zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

 

 

                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                               dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

 

Popis stanovništva 2021

Provođenje mjera i aktivnosti upravljanje krizom koja je nastala korona virusom Covid 19.

 

  OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac 


           

 


  (031) 304 - 327

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
PISMENA :

 pisarnica@ceminac.hr

 

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik