REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 406-01/21-01/0023

URBROJ: 2100/05-04-21-2

Čeminac,. 04. studenoga 2021. godine

 

Temeljem članka 55. Statuta Općine Čeminac ('Službeni glasnik Općine Čeminac' broj 2/2021), Općinski načelnik Općine Čeminac, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čeminac

 

I.

PREDMET NATJEČAJA

(1) Daju se u prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čeminac i to:

 

 

Rb.

k.o.

k.č.br.

Namjena

Početna cijena

Površina (m2)

1.

ČEMINAC

560/1

graba

22.000,00 kn

11000

2.

ČEMINAC

939

rupa za iskop

21.804,00 kn

10902

3.

ČEMINAC

12

oranica

8.152,00 kn

2038

4.

ČEMINAC

15

oranica

8.652,00 kn

2163

5.

ČEMINAC

208/7

šuma

8.640,00 kn

2160

6.

ČEMINAC

231

oranica

4.852,00 kn

1213

7.

ČEMINAC

560/11

ostalo zemljište

1.800,00 kn

90

8.

ČEMINAC

882

oranica Novi Čeminac

5.388,00 kn

1347

9.

ČEMINAC

909

oranica Novi Čeminac

11.608,00 kn

2902

10.

ČEMINAC

915

oranica Novi Čeminac

5.032,00 kn

1258

11.

ČEMINAC

921/3

kuća, dvor, oranica

46.920,00 kn

2346

12.

ČEMINAC

926

oranica Novi Čeminac

5.520,00 kn

1380

13.

ČEMINAC

929

oranica Novi Čeminac

4.561,00 kn

1129

14.

ČEMINAC

935

oranica Novi Čeminac

5.144,00 kn

1286

15.

KOZARAC

432

oranica

1.608,00 kn

402

16.

GRABOVAC

217/1

neplodno materijalna graba

9.236,00 kn

2309

17.

GRABOVAC

64

zgrada i dvorište

25.000,00 kn

790

18.

GRABOVAC

65

zgrada i dvorište

25.000,00 kn

810

19.

GRABOVAC

324

kuća, dvor i oranica u Čeminačkoj 9

14.760,00 kn

738

20.

ČEMINAC

519/18

Oranica okrugla poljana

440.852,20 kn

52420

21.

ČEMINAC

519/19

Oranica okrugla poljana

216.002,44 kn

25684

 

 

II.

UVJETI NATJEČAJA

(1) Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnina u vlasništvu Općine Čeminac za k.č.br._____ u k.o. _______ - NE OTVARATI!“.

 

(2) Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu.

Jamčevina iznosi 10% od početne cijene, zaokružena na cijelu novčanu jedinicu i uplaćuje se na žiro-

račun Općine Čeminac broj HR 23 5923400091806400000, model HR 24, poziv na broj 7757 - OIB ,

uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – kupovina općinskog zemljišta za k.č.br._____ u k.o.

____”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u

natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

U slučaju odustanka, jamčevina se ne vraća.

 

(3) Ponuda obvezno mora sadržavati:

a) ime, prezime, adresu i OIB ponuditelja,

b) presliku osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra ili obrtnice ili upisnika OPG-a za pravne osobe,

c) katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,

d) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,

e) potvrdu Upravnog odjela za financije, računovodstvo i knjigovodstvo Općine Čeminac da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Čeminac ni po kojoj osnovi i

f) potvrdu Porezne uprave da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema državnom proračunu RH.

 

(4) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete neće se razmatrati.

 

(5) Javno otvaranje ponuda održat će se 15. studenoga 2021. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Čeminac.

 

III.

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je - najviša ponuđena cijena.

 

(2) Prvenstveno pravo kupovine imaju osobe koje su sudjelovale u natječaju:

1. koje su s područja Općine Čeminac;

2. čija se nekretnina naslanja na nekretninu koja je predmet prodaje i

3. koje su s Općinom Čeminac imaju sklopljen Ugovor o zakupu za poljoprivredno zemljište za čiju je kupovinu namjera izražena.

 

(3) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupovine prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete.

 

(4) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrdu da nema dugovanja po osnovi zakupa)

 

(5) Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog nadmetanja s Općinom Čeminac sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

 

(6) O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

IV.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

(1) Općina Čeminac zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine