dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN 15/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

 

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji

je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,

-da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,

-da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem:

vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

-da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

-da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

 

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS.

Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Čeminac da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.ceminac.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u Općini Čeminac ili putem pošte.

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 031 756 543 ili osobno.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

 

 

                                                                                    Načelnik

                                                             dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

 

Obrasci su dostupni na sljedećim poveznicama:

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

dana 27. srpnja 2017. godine našim su najpotrebitijim sumještanima podijeljeni humanitarni paketi hrane i higijenskih potrepština.

Podsjećam Vas kako su ove godine naši najpotrebitiji sumještani uključeni u projekt „Humanitarni paket za Slavoniju 1", čiji je temeljni cilj podjela paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva. Nositelj projekta, odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Fonda europske pomoći za najugroženije,  jest Gradsko društvo Crvenog križa Osijek.

Na ovaj način, potiče se razvoj svijesti o važnosti međusobne tolerancije i pomaganja te se zajedničkim djelovanjem izravno utječe na smanjenje rizika od siromaštva, kako u našoj Općini, tako i u cijeloj Slavoniji i Baranji.

 

S poštovanjem,

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

viber image

viber image1

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

nakon održanog radnog sastanka o kojem sam Vas nedavno izvijestio, s gospodinom Vladom Jumićem, dipl.ing.šum., upraviteljem Hrvatskih šuma, UŠP Osijek i našim sumještaninom, obišao sam lokacije naše Općine na kojima se nalaze objekti koji desetljećima nisu u funkciji. Razgovarali smo o daljnjim postupcima u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa spram navedenih objekata, a koje bi Općina Čeminac mogla u razne svrhe koristiti. Obišli smo i treće jezero u Grabovcu, kako bismo mogli detaljnije razgovarati i poduzeti potrebne korake u rješavanju problematike pristupa korištenju i održavanju istoga. Korištenje zgrade koju koriste lovci LD ‘Jarebica’ načelno je usuglašeno, a lokaciju smo također obišli.

Gospodin Jumić naš je sumještanin, stoga situaciju poznaje odlično, a ovim mu se putem zahvaljujem na suradnji pri rješavanju krupnih pitanja i problematike na području Općine Čeminac.

Na ovaj ćemo način našu Općinu učiniti još ljepšim mjestom za život, na opće dobro svih njenih mještana.

 

 

S poštovanjem,

 

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

IMG_0659

IMG_0661

IMG_0670

IMG_0671

IMG_0675

IMG_0677

IMG_0682

IMG_0683

Poštovani mještani Općine Čeminac,

naši sumještani i djelatnici Općine Čeminac su u naselju Grabovac započeli gradnju skladišta, a u kojem će se čuvati agregat te ostali strojevi.

Izgradnjom skladišta, strojevi u vlasništvu Općine Čeminac će biti očuvani i zaštićeni od mogućih šteta i otuđivanja. Redovnim ulaganjem u očuvanje imovine koja pripada svim mještanima Općine Čeminac, činimo našu lokalnu zajednicu ljepšim i ugodnijim mjestom za život.

 

S poštovanjem,

 

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

 

IMG_0696

IMG_0697

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

na groblju u naselju Grabovac, u cijelosti su uklonjeni stari panjevi koji su taj prostor narušavali.

Bez ikakve štete, novim smo strojem za uklanjanje panjeva uspjeli ukloniti panjeve te smo na taj način nastavili s redovnim i sustavnim održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina naše Općine.

 

S poštovanjem,

Vaš načelnik,

dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine

IMG_0651

IMG_0652

IMG_0653

IMG_0654

IMG_0655

IMG_0658

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>