REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0002

UR.BROJ: 2100/05-04-19-12

Čeminac, 20. ožujka 2019. godine

 

Sukladno članku 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnoj Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent

 

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja na pisanu provjeru znanja

 

 

Kandidati koja ispunjavaju formalne uvijete oglasa i mogu pristupiti provjeri znanja su:

 

1. MARINELA NOVAK iz Kozarca

2. MARINA MARIĆ iz Čepina.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 27. ožujka 2019. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvijete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • Koristiti se literaturom ili bilješkama

  • Koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • Napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera te

  • Razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

1. Ustav RH

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17)

3. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

4. Statut Općine čeminac ( „Službeni glasnik“ Općine Čeminac 1/18, 2/18)

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedu postupka oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

 

Predsjednica povjerenstva

Ljiljana Bajčinovci,v.r.

 

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0001

UR.BROJ: 2100/05-04-19-13

Čeminac, 20. ožujka 2019. godine

 

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemespremač/spremačica - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0001, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 08. ožujka 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 08. ožujka 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Kristina Dragojlov

2. Mirela Milić

3. Marina Prugovečki

4. Ana Kuharić

5. Mirjana Babić,

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u srijedu 27. ožujka 2019. godine sa početkom u 9,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednica Povjerenstva za provedbu oglasa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ljiljana Bajčinovci, v.r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/19-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-19-3

 

PODACI VEZANI ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU OPĆINE ČEMINAC NA RADNO MJESTO POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK – PETNAEST 15 IZVRŠITELJA NA ODREĐENO RADNO VRIJEME NA ŠEST MJESECI

 

Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.burzarada.hzz.hr objavljen je oglas dana 14. ožujka 2019. godine za prijam u službu Općine Čeminac na radno mjesto pomoćni komunalni radnik – 15 izvršitelja na određeno radno vrijeme, na 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( zaključno do 22. ožujka 2019. godine).

 

Više informacija i obrasci na linkovima ispod : 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/19-01/0003

URBROJ: 2100/05-04-19-4

 

Podaci vezani za javni natječaj za prijam u službu

na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

1. OBJAVA NATJEČAJA

U Narodnim novinama objavljen je javni natječaj dana 13. ožujka 2019. godine za prijam u službu Općine Čeminac na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (zaključno do 21. ožujka 2019. godine).

 

Više informacija i obrasci na linkovima ispod :

 

Mjere potpore u poljeprivredi i ruralnom razvoju

na području Osječko-baranjske Županije

u 2019. godini

 

Poštovani mještani Općine Čeminac,

 

obavještavamo Vas da je temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na internetskim stranicama Županije objavljeno dvanaest javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2019. godinu osigurano do 5 milijuna kuna.

Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2019. godine do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Detaljnije informacije i savjete u vezi javnih natječaja možete dobiti u Centru poduzetništva Općine Čeminac kod Jasne Hlevnjak.

 

Čeminac 05. ožujka 2019. godine

 

Vaš načelnik

dr. Zlatko Pinjuh spec.hitne medicine

 

Dodatne informacije na linku

http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

 

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>