REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ČEMINAC

 

 

 

O B A V I J E S T

O DEŽURSTVU

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

 

 

u vremenu zaprimanja prijedloga lista kandidata i prijedloga kandidatura u svezi provedbe izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 5. svibnja 2019. godine, kako slijedi:

 

 

- 4. i 5. travnja, te 8., 9., 10., 11. i 12. travnja 2019. – od 9:00 do 15:00 sati

- 6. i 7. travnja 2019. – od 10:00 do 14:00 sati

- 13. i 14. travnja 2019. – od 9:00 do 20:00 sati

- 15. travnja 2019. – od 9,00 do 24:00 sati.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Predsjednik

                                                                                                                                                                                                                                                                      Đimi Fuštin dipl. pravnik, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-19-43

Čeminac, 01. travnja 2019. godine

 

 

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemepomoćni komunalni radnik - 15 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0003, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 14. ožujka 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 14. ožujka 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Mirjana Babić

2. Mario Matić

3. Tomislav Novak

4. Alen Kovačić

5. Ana Kuharić

6. Hrvoje Kerovec

7. Miroslav Bosak

8.Tomislav Bajević

9. Željko Smolčić

10.Ivana Feješ

11.Mario Rešetar

12.Martina Grinfelder

13.Slavko Meštrović

14.Boško Martić

15.Nataša Dobrijević

16.Dario Horvat

 

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u subotu 06. travnja 2019. godine sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

 

Povjerenstva za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu javnoj natječaja

 

KLASA: 112-02/19-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-19-8

Čeminac, 25. ožujka 2019. godine

 

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnoj Natječaja za prijam višeg referenta za komunalnu infrastrukturu

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na pisanu provjeru znanja

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja i mogu pristupiti provjeri znanja su:

 

1. Josip Crnčan iz Grabovca

2. Jurica Kovačić iz Kozarca.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 02. travnja 2019. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se literaturom ili bilješkama

  • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

1. Ustav RH

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17)

3. Statut Općine čeminac ( „Službeni glasnik“ Općine Čeminac 1/2018)

4. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18110/18)

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam višeg referenta za komunalnu infrastrukturu utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

 

Predsjednica povjerenstva

Ljiljana Bajčinovci, v.r.

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0002

UR.BROJ: 2100/05-04-19-12

Čeminac, 20. ožujka 2019. godine

 

Sukladno članku 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnoj Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent

 

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja na pisanu provjeru znanja

 

 

Kandidati koja ispunjavaju formalne uvijete oglasa i mogu pristupiti provjeri znanja su:

 

1. MARINELA NOVAK iz Kozarca

2. MARINA MARIĆ iz Čepina.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 27. ožujka 2019. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvijete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • Koristiti se literaturom ili bilješkama

  • Koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • Napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera te

  • Razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

1. Ustav RH

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17)

3. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

4. Statut Općine čeminac ( „Službeni glasnik“ Općine Čeminac 1/18, 2/18)

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedu postupka oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

 

Predsjednica povjerenstva

Ljiljana Bajčinovci,v.r.

 

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0001

UR.BROJ: 2100/05-04-19-13

Čeminac, 20. ožujka 2019. godine

 

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemespremač/spremačica - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0001, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 08. ožujka 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 08. ožujka 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Kristina Dragojlov

2. Mirela Milić

3. Marina Prugovečki

4. Ana Kuharić

5. Mirjana Babić,

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u srijedu 27. ožujka 2019. godine sa početkom u 9,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednica Povjerenstva za provedbu oglasa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ljiljana Bajčinovci, v.r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/19-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-19-3

 

PODACI VEZANI ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU OPĆINE ČEMINAC NA RADNO MJESTO POMOĆNI KOMUNALNI RADNIK – PETNAEST 15 IZVRŠITELJA NA ODREĐENO RADNO VRIJEME NA ŠEST MJESECI

 

Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.burzarada.hzz.hr objavljen je oglas dana 14. ožujka 2019. godine za prijam u službu Općine Čeminac na radno mjesto pomoćni komunalni radnik – 15 izvršitelja na određeno radno vrijeme, na 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( zaključno do 22. ožujka 2019. godine).

 

Više informacija i obrasci na linkovima ispod : 

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>