REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-03/20-01/0003

UR.BROJ: 2100/05-04-20-13

Čeminac, 10. veljače 2020. godine

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac na radno mjesto samostalni upravni referent,

 

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

na pisanu provjeru znanja

 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana

 

20. veljače 2020. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

 • koristiti se literaturom ili bilješkama

 • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

PODRUČJE TESTIRANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 – pročišeni tekst, 85/10 i 05/14;

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19);

3. Statut Općine Čeminac (“Službeni glasnik” Općine Čeminac broj: 1/18, 2/18, 10/19).

4. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)

5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)

6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne

novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

7. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

8. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)

9. Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava Općine Čeminac 30. rujna 2019. godine ( web. stranica

Općine Čeminac tema: Javna nabava – jednostavna nabava)

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac na radno mjesto samostalni upravni referent, utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Ljiljana Bajčinovci,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 

 

 

Napomena:

Na pisano testiranje imaju pravo pristupiti svi kandidati kojima će obavijest o pravu pristupa na pisano testiranje biti poslana putem elekroničke pošte navedene u prijavi.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac

 

 

 

 

 

 

KLASA: 320-02/19-02/0032

UR.BROJ: 2100/05-04-20-42

Čeminac, 22. siječanj 2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 47/19) te Javnog natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/19-02/0032, URBROJ: 2100/05-03-19-10, Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

pristiglih na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, KLASA: 320-02/19-02/0032, URBROJ: 2100/05-03-19-10, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Čeminac i službenim stranicama Općine Čeminac dana 06. prosinca 2019. godine.

 

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

dana 30. siječnja 2020. godine u 9:00 sati u Vijećnici Općine Čeminac

na adresi Matije Gupca 1, 31 325 Čeminac.

 

                                                                  

 Povjerenstvo za provođenje natječaja

za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Čeminac

       

 

 

Projekt Izgradnja kuće oproštaja u Grabovcu

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Projekt: Izgradnja kuće oproštaja u Grabovcu

Nositelj projekta: Općina Čeminac

Ukupna vrijednost projekta: 2.081.547,25 kn

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kn, dok je Općina Čeminac financirala u iznosu od 1.931.547,25 kn.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je unaprijediti standard života, prihvatljivost životnog prostora te dostupnost lokalne infrastrukture mještanima naselja Grabovac i dionika šire lokalne zajednice.

 

 

 

 

Očekivani rezultati:

Izgradnjom kuće oproštaja mještanima naselja Grabovac i široj lokalnoj zajednici omogućit će se dostojanstven ispraćaj pokojnika čime je poboljšana kvaliteta života mještana i kvaliteta životnog prostora.

 

Projektne aktivnosti:

 • Arhitetsko-građevinski –obrtnički radovi,

 • Elektrotehničke instalacije,

 • Strojarske instalacije – hidroinstalacije,

 • Termotehnički radovi i

 • Opremanje prostora

 

Krajnji korisnici:

Krajnji korisnici su stanovnici Općine Čeminac a prvenstveno mještani naselja Grabovac.

 

 

Razdoblje provedbe projekta je 1 godina: ožujak 2019 – ožujak 2020

 

 • Kontakt mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Kontakt za više informacija (031) 756-543

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Čeminac“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0019

UR.BROJ: 2100/05-04-19-6

Čeminac, 10. prosinca 2019. godine

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zidar– namještenik građevinske struke - 1 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0019, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 27. studenoga 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 28. studenog 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac poziva se kandidat:

 

1. Kristijan Murk

 

koji ispunjava formalne uvjete oglasa da pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u 17. prosinca 2019. godine sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

R EPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa

 

 

KLASA: 112-03/19-01/0018

UR.BROJ: 2100/05-04-19-18

Čeminac, 10. prosinca 2019. godine

 

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Temeljem provedenog Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijemepomoćni komunalni radnik - 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, KLASA: 112-03/19-01/0018, UR.BROJ: 2100/05-04-19-1 od 27. studenoga 2019. godine objavljenog na službenim stranicama HZZ-a 28. studenog 2019. godine i web stranicama Općine Čeminac pozivaju se kandidati:

 

1. Mario Rešetar

2. Hrvoje Kerovec

3. Tomislav Nova

4. Marinela Novak

5. Željka Sivrić – Mulalić

6. Marina Prugovečki

7. Katica Rogar

8. Đurić Ivan

9. Kristina Dragojlov

10. Slavko Meštrović

11. Tomislav Bajević

12. Miroslav Bosak

13. Ivana Feješ

 

koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

 

u 17. prosinca 2019. godine sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Općine Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

 

 

 

Povjerenstva za provedbu oglasa

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Čeminac

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac, na području katastarskih općina Čeminac, Kozarac i Grabovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđeno za zakup i  povrat.

 
I.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja  s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. i 2. ovog javnog natječaja.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čeminac predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, te se nalaze u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena te se nalaze u Prilogu 2. ovog javnog natječaja.

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

 

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

 

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

 

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

 

 

 

Cijeli tekst natječaja i popratna dokumentacija nalazi se u prilozima ove objave.

 

PRILOZI 

 

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>