KLASA: 320-02/19-01/0005

UR.BROJ: 2100/05-02-19-1

Čeminac, 25. rujna 2019. godine

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Čeminac (′Službeni glasnik Općine Čeminac′ broj 1/2018), Općinski načelnik Općine Čeminac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čeminac

 

I.

PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Čeminac i to:

 

R.br.

k.o.

k.č.br.

namjena

početna zakupnina

površina (ha)

1.

ČEMINAC

519/18

oranica

5.242,00 kn

5,2420

2.

ČEMINAC

519/19

oranica

2.568,40 kn

2,5684

3.

ČEMINAC

519/24

oranica

603,30 kn

0,6033

4.

ČEMINAC

519/25

oranica

98,20 kn

0,0982

UKUPNO:

8,5119

 

II.

UVJETI NATJEČAJA

 

(1) Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Čeminac koje je predmet ovog natječaja daje se u zakup na rok od 5 (pet) godine.

(2) Zakup svih navedenih zemljišta može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Čeminac.

(3) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu.

(4) Jamčevina iznosi 10% od početne cijene zakupa, zaokružena na cijelu novčanu jedinicu i uplaćuje se na žiro – račun Općine Čeminac broj HR5923400091806400000, model HR24, poziv na broj 7706-OIB, uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – zakup općinskog zemljišta za k.č.br. ____”.

(5) Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu zakupa, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

(6) Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Čeminac za k.č.br. ____ u k.o. Čeminac – NE OTVARATI!“.

(7) Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Čeminac i internetskoj stranici Općine Čeminac.

(8) Ponuda obvezno mora sadržavati:

a) ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe,

b) presliku osobne iskaznice, za obrtnike i presliku obrtnice, za pravne osobe i presliku izvoda iz sudskog registra,

c) presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

d) katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi,

e) brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene godišnje zakupnine, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja,

f) potvrdu Općine Čeminac da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Čeminac ni po kojoj osnovi,

g) presliku dokaza o uplati jamčevine,

h) broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Čeminac.

(9) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude te ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete neće se razmotriti.

(10) Javno otvaranje ponuda održat će se 14. listopada 2019. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Čeminac.

 

III.

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

(1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu,

b) ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako više osoba iz točke a) ovoga stavka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze ili koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta.

(2) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete.

(3) Jedinična zakupnina poljoprivrednog zemljišta na području Općine Čeminac određena je u visini od 1.000,00 kuna po hektaru za oranice u k.o. Čeminac.

(4) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

- potvrda transakcija „117” ili „131” koju izdaje nadležni ured Zavoda za mirovinsko osiguranje,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva),

- presliku osobne iskaznice za nositelja OPG – a,

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

- dosadašnji zakupnik zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

- dosadašnji posjednik (potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta).

(5) Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana objave rezultata javnog nadmetanja sa Općinom Čeminac sklopiti Ugovor o zakupu.

(6) O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

(7) Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema ta će k.č.br. biti uključena u sljedeći natječaj.

 

 

 

IV.

UVJETI UGOVORA O ZAKUPU

(1) Ugovor o zakupu sklapa se na 5 (pet) godina, s time da zakup svih navedenih zemljišta može isteći i prije navedenog roka zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Čeminac.

(2) Poljoprivredno zemljište se daje u zakup radi sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, uz uvjet da se na istom ne smiju podizati trajni nasadi već se može koristiti za jednogodišnje ratarske kulture.

(3) Zemljište u zakupu ne može se dati u podzakup niti koristiti protivno njegovoj namjeni. Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena promjena namjene, gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.

(4) Općina Čeminac će jednostrano raskinuti ugovor u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja, a prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade, te zemljište preda u posjed općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

(5) Rokovi u kojem zakupnik treba izaći iz posjeda utvrdit će se Ugovorom o zakupu.

 

V.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

(1) Općina Čeminac zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Čeminac, 15. srpnja 2019. godine

 

 

 

 

Poštovani mještani,

 

Želim Vas obavijestiti obzirom da je Općina Čeminac osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića “Ivančica”, Općinsko vijeće Općine Čeminac donijelo je Odluku o subvencioniranju studiranja 5 osoba s područja Općine Čeminac koje prve upišu fakultet preddiplomskog ili diplomskog studiranja za stjecanje zvanja odgojitelja predškolske djece.

 

Subvencija iznosi 2.500,00 kuna mjesečno, za cijelo vrijeme redovnog studiranja.

 

Odgojitelj predškolske djece radi u dječjim vrtićima obavljajući poslove njege i skrbi, odgoja, naobrazbe te socijalne i zdravstvene zaštite djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Odgojitelj predškolske djece je osoba od velike važnosti u razvoju osobnosti djeteta, stoga mora imati dobru stručnu i opću naobrazbu, odgovarajuće sposobnosti i osobine.

 

Svakako najvažniji kriterij bavljenja ovim zanimanjem je motivacija i ljubav za rad s malom djecom. Odgojitelj također mora biti vrlo stabilna i zrela osoba koja će se u svakom trenutku moći nositi sa skupinom male djece i njihovim specifičnim individualnim potrebama. Za obavljanje poslova odgojitelja predškolske djece potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja.

 

Pozivamo redovne studente s područja Općine Čeminac koji su upisali fakultet preddiplomskog ili diplomskog studiranja za stjecanje zvanja odgojitelja predškolske djece ak. 2019/2020. godine, da se prijave u Općinu Čeminac radi utvrđivanja prava na stipendiju.

Prilikom podnošenja prijave obavezno priložiti potvrdu fakulteta.

 

 

 S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Načelnik

dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine, v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

  

-SVIM DOBAVLJAČIMA-

 

   

Poštovani,

 

 

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/2018), u zakonske okvire Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi.

Zakonom se uvodi obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018., te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu (nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna).

Sukladno navedenom, obavještavamo sve dobavljače koji Općini Čeminac isporučuju robu, radove i/ili usluge, da za sve svoje isporuke počevši od 1. srpnja 2019. moraju izdavati isključivo elektroničke račune, u skladu s EU normom,  s obzirom da je nakon ovog datuma Općina Čeminac kao javni naručitelj obvezna račune zaprimati i plaćati isključivo u elektroničkom obliku (e-račun).

Svi računi koji nakon 1. srpnja 2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni.

Službena e-mail adresa za zaprimanje e-računa je: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

S poštovanjem,

 

Načelnik

Dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za

imenovanje pročelnika JUO

 

KLASA: 112-02/19-01/0004

UR.BROJ: 2100/05-04-19-8

Čeminac, 29. svibnja 2019. godine

 

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

 

POZIVA

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na pisanu provjeru znanja

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja i mogu pristupiti provjeri znanja su:

 

1. Ivana Viljevac iz Kozarca, Damira Furdija 61.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata je dana 06. lipnja 2019. godine u 9.00 sati, u Općini Čeminac, Matije Gupca 1, Čeminac.

 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njezinog trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se literaturom ili bilješkama

  • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva

  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, te

  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultati i rad Povjerenstva neće bodovati.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

  1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 – pročišeni tekst, 85/10 i 05/14;

  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17);

  3. Statut Općine Čeminac (“Službeni glasnik” Općine Čeminac broj: 1/18. i 2/18).

4. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)

5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16)

6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18)

7. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16)

8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18).

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Pravila postupka za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dostupni su na službenoj Internetskoj stranici Općine Čeminac www.ceminac.hr i oglasnoj ploči.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Predsjednica povjerenstva

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ljiljana Bajčinovci, v.r.

Dostaviti:

1. Kandidatima,

2. Internetska stranica Općine Čeminac (www.ceminac.hr)

3. Oglasna ploča, ovdje

4. Pismohrana, ovdje

 OPĆINA ČEMINAC

Ulica Matije Gupca 1
31325 Čeminac NAČELNIK OPĆINE

Dr.ZLATKO PINJUH spec. hitne medicine


ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ANUŠA REŠETAR dipl. oec


   (031) 756 - 543

opcina@ceminac.hr

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:
PONEDJELJAK - PETAK. 07:00 - 15:00  

 

E-MAIL ADRESA ZA ZAPRIMANJE
E-RAČUNA:

 eracun@ceminac.hr

KARTA OPĆINE ČEMINAC

Prikaz veće karte >>